INFORMACJE
Polityka prywatności
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://foodx.pl/sklep/ (dalej: „Sklep Internetowy”), formularza kontaktowego (dalej: „Formularz”) oraz świadczonej usługi Newslettera (dalej: „Newsletter”) w ramach serwisu pod adresem https://foodx.pl/ (dalej: „Serwis”) a także zawiera informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies.
 2. Polityka zawiera zasady obowiązujące w Serwisie dotyczące zbierania i wykorzystywania danych dotyczących użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”), w tym dotyczące konkursów organizowanych w ramach Serwisu oraz obowiązujące przy składaniu przez Użytkowników zamówień na towary oferowane w ramach Sklepu Internetowego, jak również zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe regulacje dotyczące Skelpu internetowego oraz usługi Newslettera znajdują się w Regulaminie.
 3. Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych jest FoodX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (00-628) mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17, KRS 000918505, NIP 701-104-95-39, REGON 389827241: adres poczty elektronicznej: info@foodx.pl (dalej „FoodX” lub „Administrator”).
 4. Podstawowym celem Polityki jest zapewnienie ochrony prywatności Użytkownikom na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. FoodX zastrzega, że w Serwisie mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośredni dostęp do innych stron internetowych zarządzanych przez odrębne od Administratora podmioty (dalej: „Inne Strony”).
 7. FoodX zastrzega, że nie ma wpływu na politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies wprowadzane przez administratorów Innych Stron. W związku z powyższym Administrator zaleca, aby skorzystanie z zasobów oferowanych przez Inne Strony poprzedzone było zapoznaniem się przez Użytkownika z dokumentami Innych Stron dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies – w przypadku ich udostępnienia – bądź – w przypadku ich nieudostępnienia – podjęciem kontaktu z odpowiednimi podmiotami, w celu uzyskania informacji na ten temat w inny sposób.
§2 Zasady i zakres gromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz sposób ich wykorzystania
 1. FoodX gromadzi dane osobowe Użytkowników Serwisu w przypadku: subskrypcji Newsletter, tj. bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz Użytkownika przez FoodX polegającej na przesyłaniu na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji w formie listu elektronicznego, zawierającej w szczególności informacje o nowościach w Sklepie Internetowym, aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie i punktach stacjonarnych, produktach dostępnych w Serwisie oraz innego rodzaju informacje handlowe o towarach oferowanych w Serwisie i punktach stacjonarnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) skorzystania z formularza kontaktowego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Użytkownik dokonujący zamówienia w Sklepie Internetowym może zostać poproszony o udostępnienie danych osobowych takich jak:
  a) Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy;
  b) Numer telefonu;
  c) Adres poczty elektronicznej (e-mail);
  d) Adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest podać:
  a) Imię;
  b) Adres poczty elektronicznej (e-mail);
 4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest podać:
  a) Imię i Nazwisko;
  b) Adres poczty elektronicznej (email);
  c) Miejscowość;
 5. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług udostępnianych przez Serwis, zostanie to wskazane Użytkownikowi poprzez wyróżnienie konkretnych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od uznania Użytkownika, jednakże brak ich podania może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. W szczególności podanie danych osobowych Użytkownika poprzez:
  a) wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale konieczne w celu zrealizowania zamówienia;
  b) przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania, jest dobrowolne, ale konieczne w celu doręczenia odpowiedzi;
 6. Dokonanie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie Internetowym lub skorzystanie z usługi Newslettera lub wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy Serwisu wiąże się z tym, że Administratorem podanych danych osobowych staje się FoodX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (00-628) mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17
 7. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym zebrane dane osobowe służą do obsługi oraz realizacji zamówienia zgodnie z Regulaminem.
 8. W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 9. W przypadku organizowania w ramach Serwisu konkursu, w którym Użytkownik będzie chciał wziąć udział, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe podane przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w konkursie są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów związanych z danym konkursem. Wzięcie udziału w konkursie będzie odbywało się za uprzednią zgodą Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych, warunków uczestnictwa w konkursie będą każdorazowo wskazywane w Regulaminie Konkursu. W przypadku wygranej w konkursie, przekazane dane osobowe Użytkownika, niezbędne do doręczenia Użytkownikowi nagrody, mogą zostać przekazane dalej podmiotowi świadczącemu usługi dostawy. Przekazanie danych osobowych w powyższym celu będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik złoży zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną (Newsletter), uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany wyłącznie w celu wysłania Użytkownikowi Newslettera, zgodnie z Regulaminem.
 11. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie Internetowym, dokonania subskrypcji Newslettera lub wypełniania formularza kontaktowego Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie danych teleadresowych, które w dalszym ciągu przesyłane są do systemu. Informacje, które zbierane są automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w Serwisie oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, w celu ustalenia jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
 12. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności takie jak: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 13. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 14. Przeglądanie zawartości Serwisu przez Użytkownika nie wymaga udostępniania przez niego danych osobowych.
§3 Zasady przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik, a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie mu korzystania z wybranych usług Serwisu, np. złożenia zamówienia w Sklepie Internetowych, czy przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy Serwisu.
 3. FoodX nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta FoodX przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług działają zgodnie z celami i sposobami przetwarzania danych osobowych przedstawionymi Administratora (podmioty przetwarzające, należą do nich: dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym) albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania niniejszych danych (administratorzy, którzy świadczą usługi płatności elektronicznych i bankowe).
 5. FoodX może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotowi trzeciemu na podstawie pisemnej umowy (art. 28 ust. 3 RODO).
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czasowości, integralności i poufności danych, rozliczalności, przejrzystości.
 7. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego, udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą Formularza oraz spełnienia obowiązku prawnego. Dane osobowe przechowywane są w celach archiwizacji przez okres 1 roku.
§4 bezpieczeństwo danych osobowych
 1. FoodX oświadcza, iż Serwis zapewnia środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora przed ich . modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
 2. FoodX oświadcza, iż możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników ograniczona jest do pracowników FoodX, który posiadają stosowne upoważnienie administratora danych osobowych nadane im przez FoodX. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobowych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez dostawców usług hostingowych.
 3. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Serwisu Użytkownik powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
§5 Uprawnienia osób udostępniających swoje dane osobowe (Użytkownika)
 1. Użytkownik ma prawo – w każdym czasie – do uzyskania dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i złożenia wniosku o przeniesienie danych osobowych.
 2. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma prawo – w każdym czasie – do cofnięcia udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownik ma prawo – w każdym czasie – do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdym czasie – jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 6. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien –skontaktować się z FoodX wysyłając wiadomość na adres: ul. Marszałkowska 17, 00-628 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@foodx.pl.
 7. Użytkownik może w każdym zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera lub wysyłając wiadomość elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@foodx.pl .
§6 Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, itd.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych. Informacje zbierane są w celu:
  a) prawidłowego działania Sklepu Internetowego;
  b) rozpoznania urządzenia Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia stron internetowych Serwisu, oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników;
  c) dostosowywania oferowanych przez FoodX produktów do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników
  d) podnoszenia jakości usług;
  e) umożliwienia opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Serwisu, co pozwala zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
 5. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, który zabrania odbierania plików cookies. Jednakże nie wyrażając zgody na umieszczenie plików cookies, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu.
 6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć bezpośrednio na ich stronach.
 7. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika.
 8. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników, które wykorzystuje przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem na którym są zapisywane dane, tworzeniu analiz statystycznych jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa. Niniejsze dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
§7 Postanowienia końcowe
 1. FoodX zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki.
 2. O treści zmian Polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://foodx.pl/ wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie https://foodx.pl/ przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej Polityki.
 3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 roku i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia
 4. Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: info@foodx.pl.