INFORMACJE

REGULAMIN

 I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Konkurs jest organizowany pod nazwą „Samsung Galaxy AI Spot” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2.   Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest: Samsung Electronic Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02- 676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, REGON 011612810, o numerze NIP 526-24-44-130

zwanym dalej „Samsung”

przy udziale partnera:

VMLY&R Cracow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318246, NIP: 525-24-44-130, REGON: 141653603

3.   Konkurs trwa do dnia 09.05.2024

4.   Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5.   Konkurs organizowany jest dla gości restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie, którzy zakupili pozycję z menu Galaxy.

 II.         WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.   Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a)  jest klientem restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie i zakupiła produkt z menu Galaxy

b)  nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Samsung ani pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów zależnych Samsung z siedzibą w Polsce,

c)   nie jest krewnym lub powinowatym I lub II stopnia osoby członków zarządu albo Wspólników Samsung

2.       Konkurs polega na wybraniu przez Uczestnika przy wykorzystaniu umiejętności zręcznościowych spośród zbiornika maszyny znajdującej się w restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie gadżetów promocyjne Samsung.

3.       Konkurs nie ma charakteru losowości, a rozstrzygają umiejętności manualne Uczestników.

 III.         ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.   Uczestnictwo w Konkursie polega na kierowaniu przez Uczestnika maszyną za pomocą rąk przy wykorzystaniu własnych umiejętności zręcznościowych celem wyboru gadżetu znajdującego się w zbiorniku maszyny.

2.   Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy, którzy w czasie pracy maszyny, wykorzystując własne umiejętności zręcznościowe, schwytali wybrany przez siebie gadżet znajdujący się w zbiorniku maszyny.

IV.         NAGRODY

1.   Nagrody w Konkursie wybierane są przez Uczestnika z gadżetów znajdujących się w zbiorniku maszyny.

2.   Nagrody wydawane są w restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie bezpośrednio po zakończeniu Konkursu i uzupełnieniu protokołu odbioru.

3.   Nagrody są wydawane do wyczerpania zapasów.

4.   Nagrody w Konkursie nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny ani na inne Nagrody niż wybrana przez Uczestnika z maszyny.

5.   Informacje o przysługujących nagrodach udzielane są w restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie

 V.         DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.   Uczestnicy Konkursu, rejestrując się na stoisku w restauracji Mr. Pancake / Pizza Boyz w Warszawie przyjmują do wiadomości, że administratorem ich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Samsung. Dane te będą przetwarzane przez ww. administratora dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

2.   Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie ww. danych przez Samsung oraz ich przetwarzanie dla celów marketingowych i statystycznych przez tę firmę.

 VI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.   Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  1.